Pedagogika

W ramach Wydziału prowadzone są studia na kierunku: pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne). W 2010 roku kierunek po raz kolejny uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studiując PEDAGOGIKĘ poznaje się uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, grupach rówieśniczych, grupach wsparcia itp.). Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z ludźmi znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też w zależności od wybranej specjalności studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na pedagogice są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe, ale także dla tych, które jeszcze poszukują. Ponieważ na tym kierunku istnieje możliwość poznania podstaw psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii (na II stopniu) i logiki.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE LICENCJACKIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja przez sztukę
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE LICENCJACKIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 

PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA I STOPNIA 

Specjalność pedagogiczna wybierana jest przez studentki i studentów po zaliczeniu drugiego semestru. Specjalności realizowane są od IV semestru. Warunkiem utworzenia specjalności jest jej wybór przez co najmniej 30 osób.  Maksymalny limit miejsc wynosi 90. Wybór specjalności dokonuje się poprzez rejestrację w systemie USOS. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc na danej specjalności, o przyjęciu decydować będzie uzyskana przez studentkę, studenta średnia ocen z I roku studiów. Jeśli uzyskana średnia ocen okaże się za niska, by studentka została przyjęta, student został przyjęty na wybraną specjalność, wówczas uczestniczy ona, on w kolejnej rejestracji na te specjalności, na których pozostały wolne miejsca. Jeśli górny limit miejsc na danej specjalności nie zostanie przekroczony, a dolny zostanie wypełniony, zarejestrowani studenci zostają przyjęci bez weryfikacji średniej. Studentki i studenci, którzy do 30 listopada nie dokonają wyboru specjalności, zostaną zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca. 

Uwaga!

 1. Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej,  jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.
 2. Studenta, student, która/y wybierze specjalność: edukacja przez sztukę, powinna posiadać/ powinien posiadać predyspozycje muzyczne: słuch, poczucie rytmu, elementarne umiejętności śpiewu, a także wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:

 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA

Studentka, student w trakcie 1 semestru dokonuje wyboru specjalności do 15 grudnia, rejestrując się w systemie USOS. Specjalności będą realizowane od II semestru, pod warunkiem, że zostaną wybrane przez co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów danej specjalności wynosi 90 osób. Zapisy przebiegają według kolejności zgłoszeń i w sytuacji wypełnienia miejsc na danej specjalności, dalsze zapisy  przestają być możliwe. Studentki i studenci, którzy do 15 grudnia nie dokonają wyboru specjalności, zostaną zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca. 

Uwaga!

 1. Specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być wybierana wyłącznie przez absolwentki, absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika wieku dziecięcego, edukacja zintegrowana, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja elementarna lub porównywalnych. 
 2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej,  jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.
 1. Studenta, student, która/y wybierze specjalność: edukacja przez sztukę, powinna posiadać/ powinien posiadać predyspozycje: wrażliwość muzyczną, wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

OPISY SPECJALNOŚCI:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i metodyki resocjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i upośledzonymi umysłowo.

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE EDUKACJI DOROSŁYCH Z COACHINGIEM

Specjalność ta koncentruje się na wspieraniu człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji, realizowanych tak w instytucjach jak i poza nimi oraz w procesie samokształcenia, głównie poprzez działania z zakresu coachingu i mentoringu.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZEJ I SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ

Specjalność ta pozwala nabyć umiejętności z zakresu opieki, wsparcia, pomocy jednostkom i grupom społecznym w ich złożonych, trudnych i nierzadko patologicznych sytuacjach życiowych.

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE OPIEKI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Specjalność pozwala nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania sytuacji wymagających podejmowania działań opiekuńczych oraz planowania działań mających na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju i zachowaniu.

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

W trakcie trwania studiów, student poznaje zagadnienia z zakresu rozwijania procesów aktywności artystycznej i kreatywności jednostki, w szczególności poprzez kontakt z muzyką i plastyką, z wykorzystaniem mediów.

Kandydaci, którzy wybierają tą specjalność powinni posiadać predyspozycje: wrażliwość muzyczną, wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

PEDAGOGIKA KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ

Student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania jednostek i grup aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej, oraz z propagowania zdrowego stylu życia.

Kandydaci, którzy wybierają tą specjalność zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Studia na tej specjalności pozwalają nabyć umiejętności z zakresu stymulacji rozwoju i procesu edukacji człowieka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które umożliwiają podjęcie pracy w przedszkolach i w klasach I – III szkoły podstawowej.


Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów na specjalności może wynosić 90 osób. W sytuacji większej liczby chętnych do studiowania danej specjalności o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z I roku studiów