Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
  • w przypadku kandydatów z nową maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości lub kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

UWAGA!

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.
Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.