Studia drugiego stopnia

Na studia II stopnia kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
    kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie o ocenie z pracy dyplomowej i ogólnym wyniku studiów na dyplomie (jeśli kandydat nie odebrał jeszcze dyplomu ukończenia studiów).

UWAGA!

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.
Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.