Psychologia

W ramach Wydziału prowadzone są studia na kierunku: pedagogika (jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne). Studia na kierunku psychologia i jego specjalnościach proponują nowoczesną formułę kształcenia, która poza wykładami, ćwiczeniami i konwersatoriami pozwala studentom uczestniczyć w szerokim spektrum działań instytucjonalnych. Sprzyja także doskonaleniu kompetencji umożliwiających wielostronny indywidualny rozwój.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – STACJONARNE

 Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

PSYCHOLOGIA – jednolite studia magisterskie 5-letnie

Zasadnicze cele kształcenia:

– przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii obejmującej: osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń. doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, resocjalizacji;

 • wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju w zakresie diagnozowania i pomocy psychologicznej;
 • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
 • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania narzędzi psychologicznych, analizowania wyników badań;
 • kształtowanie postawy etycznej niezbędnej w profesjonalnej działalności psychologa.

Opisy specjalności na kierunku PSYCHOLOGIA (wybierane po 3 roku studiów):

 1. PSYCHOLOGIA WSPIERANIA ROZWOJU I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę pozwalającą na rozumienie zachowań ludzkich wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych (rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, zawodowej), a także na zidentyfikowanie podmiotowych oraz środowiskowych czynników zagrażających rozwojowi, wspierających jego przebieg w każdym okresie życia człowieka. Absolwenci tej specjalności dysponują umiejętnościami w zakresie rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój, identyfikowania typowych problemów oraz wskazywania na zadania rozwojowe podstawowych środowisk życia człowieka (rodziny, szkoły, środowiska pracy, grupy rówieśniczej). Potrafią również zaproponować odpowiedni rodzaj działań wspomagających rozwój oraz rozwijających kompetencje osobiste, stosownie do potrzeb jednostki lub grupy.

 1. PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą koncepcji zdrowia i choroby, zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych, normy i patologii, potrzebną do rozpoznawania i właściwego klasyfikowania przypadków zaburzeń, rozumienia holistycznego podejścia zdrowia, zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych oraz czynników warunkujących te zachowania. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat metod i sposobów promocji zdrowia, różnorodnych programów profilaktycznych, w tym zasad ich konstruowania, przeprowadzania i ewaluacji.  Ponadto poznaje różne rodzaje, metody i techniki pomocy psychologicznej stosowane w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem i funkcjonowaniem w roli chorego; poznaje także zasady doboru i adekwatnego zastosowania odpowiednich metod do określonych problemów i potrzeb jednostki czy grupy. W trakcie zajęć w ramach specjalności studenci nabywają umiejętności związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej i wyborem metod terapii odpowiednich do określonego problemu czy potrzeb jednostki lub grupy w odniesieniu do problemów związanych ze zdrowiem i chorobą, a także stosowania podstawowych technik terapeutycznych.

 1. PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę na temat rozwoju zawodowego człowieka, podstawowych teorii wyboru zawodu, zagadnień odnoszących się do przebiegu i finalizowania kariery zawodowej oraz problemów towarzyszących zjawisku bezrobocia. Pozwala także poznać prawidłowości rządzące zachowaniem się człowieka w organizacji (w odniesieniu do komunikacji, funkcjonowania grup w ramach organizacji, konfliktów i ich rozwiązywania, władzy i kierowania, kultury organizacyjnej, podstaw planowania i podejmowania decyzji). Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat zarządzania personelem, także w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, zna teorie i koncepcje odnoszące się do rekrutacji i selekcji pracowników, zasad ewaluacji pracy oraz motywowania i rozwijania potencjału pracowników. Potrafi także identyfikować oraz proponować rozwiązania zadań i problemów w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych, odnoszących się do: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia efektywnych zespołów i organizacji, motywowania pracowników, zmian i kryzysów w organizacji. Posiada umiejętności diagnozowania psychologicznych problemów pracowników i organizacji, zna odpowiednie narzędzia diagnostyczne i potrafi się nimi posługiwać, potrafi proponować rozwiązania problemów w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych.

Specjalność na kierunku zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


Absolwent PSYCHOLOGII posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii.

Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Absolwent jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.


www.psych.uni.lodz.pl